De Algemene Ouderen bond Katwijk hierna te noemen de vereniging, verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging. De vereniging streeft erna te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van Mei 2028 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen, zoals naam, adres, geboortedatum, e.d. Wanneer deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer andere die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze er zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar aandacht aan besteedt dient te worden. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal makkelijk is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor onze vereniging. Met ingang van Mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wetgeving die de ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij voldoen aan de wetgeving.

Persoonsgegevens door de vereniging verwerkt en wie is verantwoordelijk en waarvoor gebruikt.

De vereniging verwerkt persoonsgegevens van de leden/vrijwilligers in een ledenadministratiesysteem genaamd: e-boekhouden. Om lid te worden of als vrijwilligers te helpen hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de leden zo goed mogelijk van dienst zijn om bv de communicatie op passende wijze te verzorgen. Zo wordt naam, adresgegevens en tel.nr. gebruikt om contact te onderhouden en informatie te verschaffen, email voor het toesturen van digitale nieuwsbrieven, facturen, etc.

Hoe gaat de vereniging met persoonsgegevens om en wie kan er bij?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer als noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons er van bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee dienen om te gaan.                                              Binnen de vereniging kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Bestuursleden kunnen de gegevens inzien (niet wijzigen) als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie/taak.                                                                                                                De vereniging wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen.                                                                                                                                                        Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beeindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.                                                                        Elk lid heeft recht op inzage in zijn/haar lidmaatschap gegevens. Neem hiervoor contact op met de ledenadministrateur. Ook voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de secretaris/ledenadministrateur.

Website van de vereniging

Iedereen kan de website vrij bezoeken. Er wordt geen informatie van de bezoekers opgeslagen. De vereniging gebruikt de website om leden van informatie te voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                        Bij activiteiten worden regelmatig foto's gemaakt en op de website geplaatst. Wij gaan ervan uit dat u daartegen geen bezwaar heeft, meldt het ons als u dit niet wilt.